over Johri

mr. J.H. Maat MSSM                (foto: Rob Acket)

Risicobeheersing in het veiligheidsdomein, daar heb ik mij als jurist en bestuurskundige in gespecialiseerd, met een bijzondere interesse in het historisch perspectief. In de loop der jaren heb ik diverse artikelen geschreven over zaken als veiligheid, integriteit en crisisbeheersing. Via deze persoonlijke website zijn deze artikelen – maar bijvoorbeeld ook websites die volgens mij de moeite waard zijn – toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden.

Achtergrond
In 1998 ben ik afgestudeerd in HBO Bestuurskunde (Overheidsmanagement) aan de Thorbecke Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Hierna heb ik in 2004 de studie Juridische Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Vanuit mijn werk bij het ministerie van BZK heb ik in 2011 de tweejarige executive Master in Security Science & Management (MSSM) aan de Technische Universiteit Delft/Delft TopTech voltooid.

Met ingang van 2019 ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Graduate School Law van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hier doe ik binnen het deelprogramma ‘Dragende beginselen & fundamentele rechten’ van het onderzoekcentrum ‘Staat en Recht’ (SteR) onderzoek naar risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief. Mijn eerste artikel hierover is verschenen in het Historisch Nieuwsblad: Uit vrees voor de ‘Kladderadatsch’, Vuurwapenbezit aan banden gelegd’ (december 2019, p. 59-64). Mijn tweede artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving: ‘Beheersing van legaal particulier (vuur)wapenbezit: de voorgeschiedenis’ (december 2020, p. 316-323, doi: 10.5553/TBSenH/229567002020006006005).

Om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden heb ik diverse meerdaagse opleidingen binnen mijn vakgebied gevolgd, zoals de opleiding ‘Procesbegeleider Moreel Beraad’ (Governance & Integrity), de opleiding tot ‘Professioneel MfN Mediator’ (The Lime Tree), de Verdiepingsleergang Integriteitsmanagement (CAOP) en de Leergang Adviseur Crisisbeheersing bij de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC, NCTV). Ook buiten het werk vind ik het interessant om mij te verbreden, zo heb ik in het verleden onder andere een ‘Summer Programme on Weapons of Mass Destruction’ aan het Asser Instituut (in samenwerking met de OPCW) gevolgd, het vak ‘Kerk en Recht’ gedaan aan de Vrije Universiteit en het vak ‘Disaster Studies’ aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast volg ik cursussen binnen de Graduate School Law en het Netherlands Network of Human Rights Research.

Integriteitscoördinator
Mijn interesse ligt bij de publieke zaak en ik ben vooral werkzaam geweest binnen het brede veiligheidsdomein van de Rijksoverheid (CV). Niet alleen op de ‘Haagse vierkante kilometer’ van beleid en toezicht, maar ook in de uitvoering ‘in het land’ en af en toe ook ‘overzee’.

Sinds februari 2019 ben ik als Integriteitscoördinator Concern werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik adviseer de departementsleiding over het integriteitsmanagement (beleid, voorlichting en respons), behandel casuïstiek die op dit niveau wordt afgedaan en ik ben intern en extern aanspreekpunt. Ik werk hierin samen met o.a. de vertrouwenspersonen en de decentrale integriteitscoördinatoren van VWS. Verder werk ik samen met de collega’s van de andere ministeries aan het Rijksbrede integriteitsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Gedragscode Integriteit Rijk en de BIPO (Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek).

In de periode 2015-2019 had ik een vergelijkbare functie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mocht je hier meer over willen lezen, dan verwijs ik je naar de openbare jaarrapportages van 20152016, 2017 en 2018.

Wat mij drijft
Risicobeheersing binnen het veiligheidsdomein: Welke belangen willen we beschermen? Wat zijn de dreigingen en kwetsbaarheden? Welke maatregelen kunnen en willen we nemen en – vaak wordt dit vergeten – welke restrisico’s kunnen, willen of moeten we accepteren?

Een van de kenmerken van mijn specialisatie risicobeheersing in de domeinen veiligheid, integriteit en crisisbeheersing is dat je bijna altijd met dilemma’s te maken hebt waarbij onder druk keuzes moeten worden gemaakt, ook als de achtergronden, oorzaken en gevolgen nog niet geheel duidelijk zijn. Hiermee omgaan maakt het werk zo interessant. Als integriteitscoördinator wil ik de meldingsbereidheid inzake (vermoedens van) integriteitsschendingen verhogen, de verkramptheid binnen organisaties bij integriteitskwesties verminderen en de transparantie rondom integriteit verbeteren. Ik ben ervaren in het adviseren tijdens kritieke momenten en treed zo nodig ook zelf op. Door theoretische kennis en praktijkervaring te combineren weet ik partijen en processen te verbinden en bewustwording te vergroten.

Naast de workshops en andere bijdragen over integriteitsmanagement die ik vanuit mijn functie binnen mijn eigen organisatie verzorg, treed ik af en toe ook extern op als gastspreker. Bijvoorbeeld over ‘Social media en integriteit’, ‘Het lekken van geheimen: de menselijke factoren’, ‘Integrale beveiliging en bewustwording’ en ‘Crisismanagement tijdens de Eerste Wereldoorlog: de opvang van vluchtelingen en internering van buitenlandse militairen’.

Mijn vakgebied heeft mijn grootste interesse, maar in mijn vrije tijd verdiep ik mij ook graag in geschiedenis, kunst en natuur.

Contact
Ik ben ook actief op LinkedIn en via dat platform bereikbaar, maar je kunt ook een e-mailbericht sturen.