over Johri

mr. J.H. Maat, MSSM
(foto: Peter van Embden)

Risicobeheersing in het veiligheidsdomein, daar heb ik mij als jurist en bestuurskundige in gespecialiseerd. Hierbij heb ik een bijzondere interesse in het historisch perspectief. In de loop der jaren heb ik diverse artikelen geschreven over zaken als veiligheid, integriteit en crisisbeheersing. Via deze persoonlijke website zijn deze artikelen – maar bijvoorbeeld ook websites die volgens mij de moeite waard zijn – toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden.

Achtergrond
In 1998 ben ik afgestudeerd in HBO Bestuurskunde (Overheidsmanagement) aan de Thorbecke Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Hierna heb ik in 2004 de studie Juridische Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Vanuit mijn werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb ik in 2011 de tweejarige executive Master in Security Science & Management (MSSM) aan de Technische Universiteit Delft/Delft TopTech voltooid.

Met ingang van 2019 ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Graduate School Law van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hier doe ik binnen het deelprogramma ‘Dragende beginselen & fundamentele rechten’ van het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR) onderzoek naar risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief. Inmiddels zijn verschillende publicaties op basis van dit onderzoek verschenen, die zijn terug te vinden op de pagina over mijn onderzoek.

Integriteit en veiligheid
Mijn interesse ligt bij de publieke zaak en ik ben vooral werkzaam geweest binnen het brede veiligheidsdomein van de Rijksoverheid (CV). Niet alleen op de ‘Haagse vierkante kilometer’ van beleid en toezicht, maar ook in de uitvoering ‘in het land’ en af en toe ook ‘overzee’.

Sinds april 2023 ben ik directeur van het Bureau Integriteit (BI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De DJI voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. De DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van medewerkers en werkprocessen zijn hierin essentieel. BI zet zich in om dit te bevorderen, adviseert bij integriteitskwesties en voert onpartijdig onderzoek uit bij vermoedens van integriteitsschendingen. Zodat alle belanghebbenden zijn gehoord en met de vastgestelde feiten en omstandigheden een weloverwogen afdoeningsbeslissing kan worden genomen. BI doet dit niet alleen voor de DJI, maar ook voor andere onderdelen binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hiervoor was ik als coördinerend specialistisch adviseur werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het dossier veilige publieke dienstverlening (zie filmpje) en was ik als adviseur verbonden aan het Interdepartementale Platform Integriteitsmanagement van de Rijksoverheid (IPIM).

Van februari 2019 tot en met augustus 2022 was ik als Integriteitscoördinator Concern werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik adviseerde de departementsleiding over het integriteitsmanagement, hield mij bezig met bewustwordingsactiviteiten op dit terrein en behandelde casuïstiek op concernniveau. Verder vertegenwoordigde ik het ministerie extern. Ik werkte samen met o.a. de vertrouwenspersonen en de lokale integriteitscoördinatoren van VWS. In de periode 2015-2019 had ik een vergelijkbare functie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In beide functies van integriteitscoördinator had ik als persoonlijke missie de meldingsbereidheid inzake (vermoedens van) integriteitsschendingen te verhogen, de verkramptheid binnen organisaties bij integriteitskwesties te verminderen en de transparantie rondom integriteit te verbeteren. Je kunt hier meer over lezen in de openbare Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2021 (met een terugblik op 2019 en 2020). Als lid van het IPIM werkte ik samen met de collega’s van de andere ministeries aan het Rijksbrede integriteitsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Gedragscode Integriteit Rijk, de Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek na een integriteits- of beveiligingsincident (BIPO) en de modernisering van de ambtseed- en belofte.

In onderstaande podcast van het VWS-medewerkersmagazine DIA word ik door Rob Langeveld over mijn werkzaamheden geïnterviewd (12 januari 2022).

Tussen de ministeries van de ‘Haagse vierkante kilometer’ (foto: René Verleg)

Sinds december 2020 ben ik voorzitter van de ‘Kring van Integriteitscoördinatoren publieke sector’ dat zich richt op de uitwisseling van good practices en de professionalisering van de integriteitsfunctie.

Wat mij drijft
Een van de kenmerken van mijn specialisatie risicobeheersing in de domeinen veiligheid, integriteit en crisisbeheersing is dat je bijna altijd met dilemma’s te maken hebt waarbij onder druk keuzes moeten worden gemaakt, ook als de achtergronden, oorzaken en gevolgen nog niet geheel duidelijk zijn: Welke belangen willen we beschermen? Wat zijn de dreigingen en kwetsbaarheden? Welke maatregelen kunnen en willen we nemen en – vaak wordt dit vergeten – welke restrisico’s kunnen, willen of moeten we accepteren?

Hiermee omgaan maakt het werk zo interessant. Ik ben ervaren in het adviseren tijdens kritieke momenten en treed zo nodig ook zelf op. Door theoretische kennis en praktijkervaring te combineren weet ik partijen en processen te verbinden en bewustwording te vergroten.

Naast de workshops en andere bijdragen die ik vanuit mijn functie binnen mijn eigen organisatie verzorg, treed ik af en toe ook extern op als gastspreker of gastdocent. Bijvoorbeeld over ‘Social media en integriteit’, ‘Het lekken van geheimen: de menselijke factoren’, ‘Integrale beveiliging en bewustwording’, ‘Integriteitsmanagement binnen de publieke sector’ en ‘Crisismanagement tijdens de Eerste Wereldoorlog: de opvang van vluchtelingen en internering van buitenlandse militairen’.

Mijn vakgebied heeft mijn grootste interesse, maar in mijn vrije tijd verdiep ik mij ook graag in geschiedenis, kunst en natuur.

Contact
Ik ben ook actief op LinkedIn en via dat platform bereikbaar, maar je kunt ook een e-mailbericht sturen.